Aymett Yazılım Donanım ve Reklam Hizmetleri A.Ş.

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontol Eylem Planıİç Kontrol Eylem Planı Nedir?
İç kontrol, faaliyetlerin belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, mali ve mali olmayan bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması amacıyla idare tarafından geliştirilen her türlü organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan mali ve mali olmayan kontrolleri ifade etmektedir
İç Kontrol Ön Mali Kontrolden mi İbarettir?
İç kontrol, sadece mali işlemleri kapsamamakta; idarenin stratejik amaçlarından, faaliyet ve süreçlerine kadar, hedeflerine ulaşmasını ve kaynak kullanımını etkileyen her şey iç kontrolün konusunu oluşturmaktadır..
İç Kontrol Sistemlerinden Kimler Nelerden Sorumludur?
5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat iç kontrolle ilgili sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

• İç kontrolle ilgili gerekli talimatları verme, uygulamaları izleme ve gerekli tedbirleri alma görevi üst yöneticiye,
• İç kontrolü oluşturma, uygulama ve üst yöneticiye hesap verme görevi harcama birimlerine,