Aymett Yazılım Donanım Reklam Hizmetleri Sanayi ve Tic. Anonim Şirketi

Stratejik Plan Danışmanlığı

Stratejik Plan Eğitim ve DanışmanlığıStratejik Plan Nedir?
Stratejik Plan; Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı ifade eder.
5393 Sayılı Belediye Kanunun, “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38 inci maddesinin ‘b’ bendinde; “Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.” denilmektedir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, Başkanımız Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek durumundadır.

Yine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41 inci maddesinde; mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde Stratejik Planların hazırlanıp meclise sunulması gerektiği hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden, Stratejik Planın Eylül meclisine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Mazbatanın alınmasından itibaren 3 ay içinde Strateji Geliştirme Kurulu’nun kurularak hazırlık çalışmalarına başlanmasına ilişkin Başkan tarafından SGB koordinatörlüğünde genelge yayınlanmalı.
(Stratejik plana bağlı olarak performans programı ve bütçe hazırlanacağı için 3 aylık süre beklenmemeli.)

STRATEJİK PLAN GENELGESİ
Genelgede; Çalışmaların Başkan tarafından sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı, Çalışmaların SGB (strateji geliştirme müdürlüğü / yoksa mali hizmetler müdürlüğü) koordinasyonunda yürütüleceği, Stratejik planlama ekibine harcama birimlerince üyelerin görevlendirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU
Strateji Geliştirme Kurulu, Başkan’ın başkanlığında; - Büyükşehir belediyelerinde; genel sekreter ve yardımcıları ile Başkanın uygun göreceği yöneticive diğer kişilerden oluşur. Katılımcı sayısının karar alma süreçlerinde etkinliği sağlayacak düzeyde belirlenmesi tavsiye edilmektedir. - Büyükşehir statüsünde olmayan il ile ilçe belediyelerinde; başkan yardımcıları ile Başkanın uygun göreceği yönetici ve diğer kişilerden oluşur. Katılımcı sayısının karar alma süreçlerinde etkinliği sağlayacak düzeyde belirlenmesi tavsiye edilmektedir.

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlığı sunum dosyasını PDF olarak görüntülemek için lütfen tıklayınız..